Close
Thailand and the world with daily News updates including news, articles.
About       Advertising       Contact

ภาษีเงินได้คืออะไร ภ.ง.ด.บุคคลธรรมดามีกี่ประเภท และกำหนดยื่นภาษีแต่ละประเภทเมื่อไร

Close-up of economist using calculator while going through bills and taxes in the office.

เพราะเราทุกคนมีหน้าที่ต้องเสียภาษี จึงต้องศึกษาและรู้เรื่องภาษีไว้บ้าง เพื่อจะได้ไม่ทำผิด พ.ร.บ.ภาษีโดยไม่ตั้งใจ จนอาจต้องเสียภาษีย้อนหลังแบบมหาโหด ซึ่งหลายคนก็ได้เจอกับมาตัวแล้ว วันนี้จึงจะมาชวนทุกคนได้รู้เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ หรือ ภ.ง.ด. เป็นแบบแสดงรายการภาษีที่เราจำเป็นต้องใส่ข้อมูลเพื่อส่งให้แก่กรมสรรพากร เพื่อเป็นหลักฐานการเสียภาษี แต่ด้วยภาษีเงินได้มีหลายประเภท ทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่บทความนี้เราจะกล่าวถึงภาษีเงินได้ของมนุษย์เงินเดือนทั่วไปอย่างเรา ๆ จะต้องยื่นภาษีแบบใด ใช้เอกสารอะไรบ้างในการยื่นภาษี หรือสามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้ไหนบ้าง 

ภาษีเงินได้คืออะไร

ภาษีเงินได้ คือ ภาษีที่ถูกจัดเก็บจากผู้ที่มีรายได้ หากไม่มีการยกเว้นทางกฏหมาย จะถือว่าเข้าข่ายเป็นผู้ที่ต้องเสียภาษี กล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ คือ ใครมีรายได้ คนนั้นต้องเสียภาษีฯ นั่นเอง โดยภาษีเงินได้แบ่งออกเป็น 2 หลักใหญ่ ๆ ได้แก่ ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล และ ภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างที่หลาย ๆ คนเข้าใจกันดีอยู่แล้ว 

ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล คือ การยื่นแบบภาษีเงินได้ของบุคคลทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นมนุษย์เงินเดือน หรือคนที่มีรายได้จากช่องทางอื่น ๆ ที่ไม่ได้จดในนามนิติบุคคล โดยผู้ที่ต้องชำระภาษี จะต้องมีการยื่นแบบภาษีฯ เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเสียภาษีตามกฏหมาย แต่รู้ไหมว่า สำหรับบุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้มีกี่แบบ แล้วแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร 

ประเภทของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีกี่แบบ 

ภ.ง.ด. สำหรับบุคคลธรรมดา มี 4 ประเภท ได้แก่ 

1. ภ.ง.ด. 90 (เงินเดือน + รายได้อื่น ๆ) 

ภ.ง.ด.90 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้ทั่วไป ช่วงเวลาการยื่นแบบภาษี คือ เดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี

2. ภ.ง.ด. 91 (เงินเดือน) 

ภ.ง.ด. 91 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ช่วงเวลาการยื่นแบบภาษี คือ เดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี 

3. ภ.ง.ด.93 (กรณียื่นก่อนถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบ) 

ภ.ง.ด.93 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับการขอชำระภาษีล่วงหน้า ก่อนถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบตามปกติ 

4. ภ.ง.ด.94 (รายได้ตามมาตรา 40 (5) – (8) 

ภ.ง.ด.94 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ เงินได้จากการให้เช่า เงินได้จากการรับเหมา ออกวัสดุประกอบสำคัญ นอกเหนือจากอุปกรณ์สัมภาระที่มี  เงินได้จากการกอบธุรกิจพาณิชย์ เงินได้จากธุรกิจการเกษตร ขนส่งอุตสาหกรรม และ เงินได้จากนักแสดงสาธารณะ โดยมีกำหนดการยื่นแบบภาษี คือ เดือน กรกฎาคม – กันยายน ของปีภาษีเดียวกัน 

เริ่มยื่นภาษีเงินได้บุคคลเมื่อไร และยื่นที่ไหนได้บ้าง 

สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้เกิน 120,000 บาท / ปี ต้องเตรียมตัวยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2566 ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91  

กรณีที่มีรายได้เป็นแค่เงินเดือนประจำเท่านั้น จะต้องยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.91  แต่ถ้ามีเงินเดือนประจำและรายได้จากแหล่งอื่น ๆ ด้วย จะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90  

กรมสรรพากรเปิดให้ยื่นภาษีได้กรณีเป็นเอกสารหรือกระดาษ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567 

หรือยื่นแบบภาษีออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ที่ www.rd.go.th ได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2567 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นภาษีมีอะไรบ้าง 

  • หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หรือ ใบ 50 ทวิ 
  • รายการลดหย่อนภาษีของทั้งปี 
  • เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษี 

ไม่ยื่นภาษีได้ไหม 

กรณีหนีภาษี หลบเลี่ยง หรือไม่ยื่นภาษี โทษปรับทางอาญาตั้งแต่ 2,000 – 200,000 บาท จำคุกตั้งแต่ 3 เดือน – 7 ปี พร้อมเสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของค่าภาษีที่ต้องจ่าย และเสียเงินเพิ่มอีก 1.5% / เดือน ของภาษีที่ต้องจ่าย นับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ยื่นแบบภาษี จนถึงวันที่จ่ายครบ 

ดังนั้น เพื่อไม่ให้โดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ควรติดตามข่าวสารการยื่นภาษีของทางกรมสรรพากรให้ดี เพราะเงื่อนไขในแต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกฏหมายใหม่ออกมา จึงต้องคอยอัพเดทอยู่เสมอ เพื่อจะได้ยื่นแบบให้ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งอาจจะจัดทำเอกสารต่าง ๆ ด้วยตนเอง หรือจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีจัดทำให้เพื่อความสะดวกก็ได้เช่นกัน แต่ต้องมั่นใจว่าสามารถเชื่อถือและไว้ใจได้ เพราะต้องไม่ลืมว่าเรื่องภาษีเป็นหน้าที่ของเราทุกคน

scroll to top